Szövetségünk Alapszabályzata

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAKKSZÖVETSÉG

 

 

ALAPSZABÁLYA

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

1.§

 

1.1.      A szervezet megnevezése:                   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sakkszövetség

            A szervezet rövidített neve:                 Sz.Sz.B.M. SSz.

1.2.      A Sz.Sz.B.M.SSz. székhelye:              4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.

1.3.      A Sz.Sz.B.M.SSz. működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

1.4.      A Sz.Sz.B.M.SSz . alapítási éve:         1958.

            A Sz.Sz.B.M.SSz. átalakulásának éve: 1998.

            A Sz.Sz.B.M.SSz. az 1958-ban alapított Megyei Sakkszövetség utódja.

1.5.      A Sz.Sz.B.M.SSz. pecsétje: köralakú.

1.6.      A Sz.Sz.B.M.SSz. zászlója: nincs.

 

 

A Sz.Sz.B.M.SSz. jogállása

 

2. §

 

<!--[if !supportLists]-->2.1.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. a Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban MSSZ) szervezeti egysége, az országos sportági szakszövetség területi szerve.

<!--[if !supportLists]-->2.2.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. demokratikus és önkormányzati elvek alapján működő társadalmi szervezet.

<!--[if !supportLists]-->2.3.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. pénzügyi és gazdasági ügyeit a Sportszövetségek Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének keretén belül végző jogi személy.

<!--[if !supportLists]-->2.4.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagja a Sportági Szakszövetségek Megyei Szövetségének.

 

 

                   A Sz.Sz.B.M.SSz. működési alapelvei

 

3.§

 

3.1. A Sz.Sz.B.M.SSz. működési alapelveit a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) határozza 

       meg.

3.2.A Sz.Sz.B.M.SSz. szervezetét és működésének rendjét – a jogi személyiségű tagokból álló    közgyűlés által elfogadott – jelen Alapszabály határozza meg.

3.3. A Sz.Sz.B.M.SSz. mindenkor elismeri és magára nézve kötelezőnek tartja a MSSZ hatályos Alapszabályát, egyéb szabályzatait, határozatait és szakmai irányítását.

3.4. A Sz.Sz.B.M.SSz. működése felett  az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

3.5. A Sz.Sz.B.M.SSz. pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azokat anyagilag nem támogatja. Országgyűlési- és önkormányzati jelöltet nem állít és nem támogat.

 

 

 

A Sz.Sz.B.M.SSz.  FELADATAI és HATÁSKÖRE

 

4.§

 

<!--[if !supportLists]-->4.1.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. közhasznú sporttevékenységet végez. A MSSZ felhatalmazása alapján közreműködik meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. Sport 1997. évi 26. § C/14-es pont.

<!--[if !supportLists]-->4.2.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. szervezi és összehangolja Sz. Sz. B. Megye sakk versenysport életét, (kivéve a munkaviszony, illetve – polgári jogviszony keretében - megbízás alapján végzett sporttevékenységet) kiemelt figyelmet fordítva a diáksportra és az utánpótlásra.

<!--[if !supportLists]-->4.3.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. szervezi és irányítja a sportszervezetek (különös tekintettel - a MSSZ jogi személyiségű tagjaként – a megye területén működő sportegyesületek sakk-szakosztályai) valamint azok tagjai sakk sporttevékenységét, képviseli azok érdekeit.

<!--[if !supportLists]-->4.4.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz.  népszerűsíti a sakksportot.

 

 

 

 

A Sz.Sz.B.M.SSz. főbb feladatai

 

5. §

 

5.1       Létrehozza és működteti vezető szerveit és bizottságait.

5.2.      Megalkotja szervezeti és működési szabályzatát, egyéb – az MSSZ által előírt – szabályzatait. Érvényt szerez a jogszabályok, felsőbb szintű szabályzatok, határozatok követelményeinek.

5.3.1.   Képviseli a megyei sakkozók érdekeit az MSSZ-ben, az országos – és területi szervek előtt és rendezvényeiken.

5.3.2.   Képviseli a sakksport érdekeit az állami és önkormányzati szerveknél, valamint a Sportági Szakszövetségek Megyei Szövetségében. Ellátja az egyesületek és a sportolók érdekvédelmét a hivatalos szerveknél.

5.4.1.   A feltételek kölcsönös megléte esetén megállapodásokat köt a sportág önkormányzati, illetve szponzori támogatására. Önállóan nyújt be pályázatokat az állami-, önkormányzati- és alapítványi pénzforrások elnyerésére.

5.4.2.   Teljesíti információs- és adatszolgáltatási, valamint elszámolási kötelezettségét az MSSZ, megyei közigazgatási, illetékes sportszervek, és más törvényben előírt szervek felé.

5.5.      Meghatározza a Sz. Sz. B. Megye sakksportja minőségi fejlesztésének, tömegbázisa szélesítésének, utánpótlás felkészítésének célkitűzéseit, gondoskodik azok megvalósításáról.

5.6.      Az MSSZ országos versenyrendszerével összhangban kialakítja a sakksportág megyei verseny rendszerét.

5.6.1.   Működteti a megyei felnőtt és ifjúsági csapatbajnokságot.

5.6.2.   Rendszeresen megszervezi a megyei egyéni kategória bajnokságait.

5.6.3.   Lebonyolítja a diák sakkolimpia megyei egyéni és csapatversenyeit.

5.6.4.   Teljesíti a versenyekkel kapcsolatos adminisztrációs (feldolgozási) kötelezettségeit.

5.7.1.   Az MSSZ szabályzatai, követelményei szerint gondoskodik a megyei sportolók minősítésével, igazolásával, átigazolásával, versenyengedélyével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

5.7.2.   Intézi a sportág megyei vitás ügyeit. Gyakorolja az MSSZ sportfegyelmi szabályzata által meghatározott eljárási szabályokat és jogköröket.

5.7.3.   Érvényesíti a doppingtilalmat.  Fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek alkalmazása ellen.

5.8.      Az MSSZ felhatalmazása alapján részt vesz a sportszakemberek, a versenybírók képzésében, továbbképzésében, minősítésében és nyilvántartásában.

5.9.      Ellátja a megyei sakksporttal kapcsolatos tájékoztató- és reklám tevékenységet.

5.9.1.   Kiadja a Sz.Sz.B.M.SSz. hivatalos információs lapját, létrehozza és gondozza internetes honlapját.

5.9.2.   Minden lehetséges eszközzel és módon népszerűsíti a sakkot, mint sportot és szabadidős tevékenységet.

5.10.1. Éves költségvetése alapján gazdálkodik vagyonával, az önkormányzati és szponzori támogatások, vagy pályázatok útján nyert pénzforrásokkal, illetve saját bevételeivel.

5.10.2. Gyakorolja az általa rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyonértékű jogokat.

5.10.3. Ellátja a jogszabályokban, az MSSZ Alapszabályzatában, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatokban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

 

III.

 

A Sz. Sz. B. M. SSz. TAGSÁGA

 

6.§

 

<!--[if !supportLists]-->6.1.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz.-nek tagja minden Sz.Sz.B. Megyében működő - az MSSZ-el érvényes tagsági viszonyban lévő jogi személyiségű sportszervezet: önálló sakkegyesület, vagy olyan sportegyesület, amely sakk szakosztályt működtet.

A Sz..Sz.B.M.SSz.  tagjai csapataikkal, illetve egyéni versenyzőikkel részt vesznek az MSSZ által felügyelt hivatalos versenyrendszerben.

6.2.A Sz.Sz.B.M.SSz.  pártoló  tagja lehet az a természetes  személy, aki  a Sz.Sz.B.M.SSz.

      Alapszabályát elfogadja, s tevékenységét legalább évi 20.000.- Ft-tal támogatja, de 

      személyesen    nem kíván részt venni a M.SSZ. vezető  szerveiben.

6.3.A Sz.Sz.B.M.SSz. Közgyűlésén tiszteletbeli tagnak választhatók azok a kimagasló

      személyiségek, akik a társadalomban betöltött  szerepüknél, illetve a sakk sportban  kiví-

      vott tekintélyüknél fogva segítik a Sz.Sz.B.M.SSz. céljainak  megvalósulását.

 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 

7.§

 

<!--[if !supportLists]-->7.1.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagsági viszony az MSSZ tagsági viszony következtében, azzal egyidejűleg keletkezik.

<!--[if !supportLists]-->7.2.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagjai mindazok a MSSZ tagok, akinek a székhelye Sz.Sz.B. Megyében lett bejegyezve.  A tag a Sz.Sz.B.M.SSz. Alapszabályát – magára nézve kötelezően elfogadja.

<!--[if !supportLists]-->7.3.            <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. pártoló tagsági viszony elnökségi döntéssel, a Sz.Sz.B.M.SSz. tiszteletbeli tagsági viszony közgyűlési határozattal jöhet létre.

 

<!--[if !supportLists]-->8.                <!--[endif]-->§

 

<!--[if !supportLists]-->8.1.1.      <!--[endif]-->A tagsági viszony kilépés, törlés, kizárás, illetve a szervezet megszűnését kimondó bírósági végzés következtében szűnik meg.

<!--[if !supportLists]-->8.1.2.      <!--[endif]-->A tagsági viszony megszűnése nem mentesít a tagsági viszony alatt keletkezett kötelezettségek alól.

<!--[if !supportLists]-->8.1.3.      <!--[endif]-->Törlésre kerül a tagok sorából az a tag (pártoló tag) aki a tagdíjjal (pártoló tagsági díjjal) egy évnél hosszabb időtartamra tartozásban marad, vagy az a sportszervezet, amelyik semmilyen formában nem vesz részt az MSSZ által szervezett, illetve felügyelt hivatalos versenyrendszerben, vagy amely jogutód nélkül megszűnik.

<!--[if !supportLists]-->8.1.4.      <!--[endif]-->A törlésről az MSSZ elnökség hoz döntést, és írásban értesíti az érdekelteket.

<!--[if !supportLists]-->8.1.5.      <!--[endif]-->A MSSZ (és a Sz.Sz.B.M.SSz.) tagjai sorából kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, és a MSSZ közgyűlés által jóváhagyott büntetésként lehet alkalmazni.

 

 

A tagok jogai és kötelezettségei

 

<!--[if !supportLists]-->9.    <!--[endif]-->§

 

<!--[if !supportLists]-->9.1.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagjainak joguk van részt venni a Sz.Sz.B.M.SSz. tevékenységében és a rendezvényein. Törvényes képviselőjük útján élhetnek választói- és választhatósági jogosultságaikkal a  Sz.Sz.B.M.SSz. ügyintéző és képviseleti szerveinek létrehozásakor.

<!--[if !supportLists]-->9.2.<!--[endif]-->A tagsági viszonyukat és tagdíjukat rendezett tagoknak a MSSZ közgyűlésén felszólalási, indítványozói és szavazati joguk van.

<!--[if !supportLists]-->9.3.<!--[endif]-->A tiszteletbeli és pártoló tagokat – a szavazati jog kivételével - ugyanazon jogok illetik meg.

<!--[if !supportLists]-->9.4.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagjai kiadványaikon is közzétehetik tagsági viszonyukat.

<!--[if !supportLists]-->9.5.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. közhasznú szolgáltatásait – az előírt feltételekkel és a meghatározott térítési díj ellenében bárki igénybe veheti, az elnökséghez intézett kérelem útján.

 

 

10.§

 

<!--[if !supportLists]-->10.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz.  tagjai kötelesek:

 

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. Alapszabálya, egyéb szabályzatai és határozatai betartására.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. céljai megvalósításának támogatására.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A sakkozás népszerűsítésére.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az éves tagsági díj befizetésére.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A nemzeti csapatbajnokságban csapatot nem indító tagok 2003. január 1-től a MSSZ által meghatározott tagsági díjat fizetnek.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A tagdíj befizetése,- az MSSZ és a Sz.Sz.B.M.SSz. előírása szerint

<!--[if !supportLists]-->10.2.        <!--[endif]-->A tiszteletbeli tagok díjmentességet élveznek.

 

 

IV.

 

A Sz.Sz.B. M. SSz. ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEI

 

11.§

 

<!--[if !supportLists]-->11.1.        <!--[endif]-->Közgyűlés

<!--[if !supportLists]-->11.2.        <!--[endif]-->Elnökség

<!--[if !supportLists]-->11.3.        <!--[endif]-->Elnök

<!--[if !supportLists]-->11.4.        <!--[endif]-->Felügyelő bizottság

<!--[if !supportLists]-->11.5.        <!--[endif]-->Fegyelmi bizottság

<!--[if !supportLists]-->11.6.        <!--[endif]-->Szakmai bizottságok

<!--[if !supportLists]-->11.7.        <!--[endif]-->Titkár

 

KÖZGYŰLÉS

 

12§

 

<!--[if !supportLists]-->12.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. legfelső irányító és képviseleti szerve a tagok képviselőiből álló Közgyűlés.

<!--[if !supportLists]-->12.2.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. rendes közgyűlését évente egyszer kell összehívni. A közgyűlés időpontját – a tervezett időpontnál legalább 1 hónappal korábban az Sz.Sz.B.M.SSz. elnöksége határozza meg. Az időpontról, a tervezett napirendről és az előterjesztésekről a tagokat, a MSSZ Főtitkárát, valamint a részvételre jogosult más személyeket az elnökség írásban és egyéb úton is értesíti.

<!--[if !supportLists]-->12.3.        <!--[endif]-->A közgyűlésre minden szavazásra jogosult tag 1 szavazattal rendelkezik. A szövetség jogi személyiségű tagjainak legkésőbb a közgyűlés kezdetéig be kell jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja.

<!--[if !supportLists]-->12.4.        <!--[endif]-->A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal (rendezett tagsági viszonnyal és tagdíjjal) rendelkező tagok több mint fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem határozatképes, akkor 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.

 A megismételt Közgyűlés – az eredeti napirendek megtárgyalása - a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésre minden tag újra meghívót kap, amelyben szerepel az a figyelmeztetés:

„ A Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.”

<!--[if !supportLists]-->12.5.        <!--[endif]-->A Közgyűlés - az elnök előterjesztése alapján – megválasztja levezető elnökét és egyéb tisztségviselőit, meghatározza napirendjét.

<!--[if !supportLists]-->12.6.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. rendes közgyűlésének napirendjén az alábbiaknak kötelezően szerepelnie kell:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a közhasznosságú jelentés megvitatása és elfogadása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tárgy évi költségvetésének elfogadása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A felügyelő bizottság jelentése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tagjai által beterjesztetett javaslatok, amennyiben azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 1 héttel, írásban benyújtották az elnökségnek.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az ezt követően beérkező napi rendi javaslatok abban az esetben kerülnek megtárgyalásra, ha a jelenlévő tagok több mint fele szavazatával támogatja.

<!--[if !supportLists]-->12.7.        <!--[endif]-->Minden 4. évi Közgyűlés 4 évre megválasztja a Sz.Sz.B.M.SSz. ügyintéző és képviseleti szerveit.

<!--[if !supportLists]-->12.8.        <!--[endif]-->A megválasztásra javasoltak körét a jelölő bizottság gyűjti és állítja össze.

 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE ÉS HATÁROZAT HOZATALA

 

13.§

 

<!--[if !supportLists]-->13.1.        <!--[endif]-->A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az Alapszabály megalkotása és módosítása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az elnökség beszámolója, a közhasznúsági és a felügyelő bizottsági jelentés megvitatása, elfogadása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az éves költségvetés elfogadása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. átalakulásának vagy feloszlásának kimondása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az ügyintéző és képviseleti szervek (elnök, elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság)0 megválasztása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tiszteletbeli tagjainak megválasztása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A közgyűlés által megválasztott tisztségviselők visszahívása. A visszahívás oka lehet, ha az érintett a feladatát nem látja el, érdemtelenné válik. 

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A visszahívás ellen jogorvoslatért a Spotszövetségek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületéhez lehet fordulni.                                                                

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az elnökség döntései ellen írásban benyújtott fellebbezések elbírálása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Mindazok az ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg, amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe von.

 

<!--[if !supportLists]-->13.2          <!--[endif]-->A közgyűlés határozathozatala:

 

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A határozathozatal általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani, újbóli egyenlőség esetén a javaslatot (vagy annak szavazásra feltett részét) törölni kell.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az Alapszabály megalkotása és módosítása a Szövetség átalakulásának vagy feloszlatásának kimondása, valamint a közgyűlés által választott tisztségviselők esetén a határozat meghozatalához kétharmados többségre van szükség.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Közgyűlés titkosan szavaz az ügyintéző és képviseleti szervek (elnök, elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) megválasztása esetében, a jelentős személyi konzekvenciákkal járó döntések meghozatalakor illetve a megjelent szavazásra jogosultak egyharmadának indítványára.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Megválasztottnak tekinthető az a tag, aki a legtöbb szavazatot kapta és a szavazatok több mint felét megszerezte.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Azonos számú szavazatot kapott jelöltek között a megismételt szavazás dönt.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Amennyiben nem sikerült a meghatározott létszámú testületet megválasztani, úgy az üresen maradt helyekre szintén megismételt szavazást kell elrendelni.  Ennek eredményességét a fentebbi általános szabályok alapján kell eldönteni.

<!--[if !supportLists]-->13.3.<!--[endif]-->Az ügyintéző és képviseleti szervek választásakor jelöltnek tekinthető az a személy, akit a közgyűlésen jelenlévő tagok legalább egyharmada támogat.

<!--[if !supportLists]-->13.4.<!--[endif]-->A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a beterjesztéseket, a vitában elhangzottakat és hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

<!--[if !supportLists]-->13.5.<!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. Közgyűlése nyilvános, melyet indokolt esetben a Közgyűlés határozattal korlátozhat.

 

 

 

A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

 

14,§

 

<!--[if !supportLists]-->14.1          <!--[endif]-->Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az elnökség határozata alapján.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Amennyiben a MSSZ elrendeli

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványára, a Bíróság elrendeli.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Ha a tagok legalább egyharmada - az ok és cél megjelölésével- kezdeményezi.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Ha az elnök lemond vagy az elnökség működésképtelenné válik.

<!--[if !supportLists]-->14.2.        <!--[endif]-->A rendkívüli Közgyűlést az indítványozástól illetve a kiváltó ok bekövetkezésétől számított 15-30 napon belül kell összehívni.

<!--[if !supportLists]-->14.3.        <!--[endif]-->A rendkívüli Közgyűlés összehívására és lefolytatására a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

 

 

AZ ELNÖKSÉG

 

15.§

 

<!--[if !supportLists]-->15.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tevékenységét - két közgyűlés közötti időszakban 6 tagú elnökség irányítja. Az elnökség a Sz.Sz.B.M.SSz. működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetve a Sz.Sz.B.M.SSz. más szervének hatáskörébe utalt – a MSSZ SZMSZ szerint MSSZ valamelyik bizottsága hatáskörébe kerültek.

<!--[if !supportLists]-->15.2.        <!--[endif]-->Az elnökség feladata és hatásköre:

 

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. a törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. szervezeti és működési szabályzatának, valamint egyéb szabályzatainak megalkotása és módosítása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A MSSZ szabályzatai és szakmai irányítása szerinti tevékenység biztosítása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A megyei sakksport fejlesztési programjának kidolgozása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B. M. sakkverseny rendszerének működtetése. Az éves versenynaptár kidolgozása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A hatáskörébe utalt játékengedélyek, igazolások és átigazolások elbírálása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása.

 

15.3.    A sportolói és versenybírói minősítésekkel kapcsolatos – hatáskörébe utalt – feladatok ellátása:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az éves költségvetés, a közgyűlési beszámoló és a közhasznúsági jelentés összeállítása a közgyűlés elé terjesztése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Megfelelő fedezett birtokában a költségvetés - célszerű- évközi módosítása. –

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Szakmai bizottságok létrehozása és megszűntetése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A titkár kinevezése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A tisztségviselők, a szakmai bizottságok tagjai, és a társadalmi aktívák megbízási díjai, tiszteletdíjai, költségtérítése ill. jutalmazása módozatának és mértékének meghatározása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Javaslattétel elismerések adományozására.

<!--[if !supportLists]-->15.3.        <!--[endif]-->Pártoló tagsági viszony létrehozása.

 

 

 

AZ ELNÖKSÉGI TAGOK

 

16.§

 

<!--[if !supportLists]-->16.1.        <!--[endif]-->Az elnökség összetétele:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Elnök (a szövetség képviselője)

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Elnökségi tagok száma: 5 fő

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az elnökség száma tehát 6 fő, egyenlő számú szavazat esetén az elnöki szavazat a döntő.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az elnökség tagja lehet minden magyar (vagy letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar) állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyektől.

<!--[if !supportLists]-->16.2.        <!--[endif]-->Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Részvétel az elnökségi üléseken,

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Részvétel a határozatok meghozatalában,

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Javaslattétel a rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására és napi rendi témákra.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Megbízás alapján a Sz.Sz.B.M.SSz.  képviselete.

<!--[if !supportLists]-->16.3.        <!--[endif]-->Az elnökségi tagság a mandátum lejártával, lemondással, a Közgyűlés általi visszahívással, a közügyek gyakorlásával való –bírósági határozattal történő – eltiltással, vagy elhalálozással szűnik meg. Amennyiben az elnökség létszáma a határozatképességhez szükséges 4 fő alá csökkenne, úgy rendkívüli – az esetleg a soron következő rendes – közgyűlésen új elnökségi tagot (tagokat) kell választani.

 

 

 

AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

 

<!--[if !supportLists]-->17.          <!--[endif]-->§

 

<!--[if !supportLists]-->17.1.        <!--[endif]-->Az elnöksége maga határozza meg éves munkatervét és ügyrendjét (SZMSZ). Az ügyrendben meghatározott  időszakonként, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

<!--[if !supportLists]-->17.2.        <!--[endif]-->Az elnökségi ülést az elnök hívja össze.  Az ülés helyszínéről, időpontjáról, tervezett napi rendjéről az elnök legalább 1 héttel korábban értesíti az elnökségi tagokat és a meghívottakat.  Rendkívüli esetekben ettől eltérés is lehetséges.

<!--[if !supportLists]-->17.3.        <!--[endif]-->Az elnökségi ülésre – tanácskozási joggal meg kell hívni a titkárt (amennyiben nem tagja az elnökségnek), valamint az őket érintő napi rendek tárgyalása esetén a felügyelő és a fegyelmi bizottság, ill. a szakmai bizottságok vezetőit.

<!--[if !supportLists]-->17.4.        <!--[endif]-->Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha az elnök, a titkár vagy az elnökségi tagok legalább egyharmada (2 fő) az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

<!--[if !supportLists]-->17.5.        <!--[endif]-->Az elnökségi ülés határozatképes, ha legalább 4 elnökségi tag jelen van.

<!--[if !supportLists]-->17.6.        <!--[endif]-->Az elnökség határozathozatala általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

<!--[if !supportLists]-->17.7.        <!--[endif]-->Az elnökség kétharmados többséggel hoz határozatot a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, de az elnökség hatáskörébe utalt kérdésekben.

<!--[if !supportLists]-->17.8.        <!--[endif]-->Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot jelentős személyi konzekvenciákkal járó ügyekben.

<!--[if !supportLists]-->17.9.        <!--[endif]-->Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a beterjesztéseket, a vitában elhangzottakat és a hozott határozatokat (a szavazás eredményével).

<!--[if !supportLists]-->17.10.    <!--[endif]-->A határozatokról az érintetteteket 8 napon belül írásban értesíteni kell.

<!--[if !supportLists]-->17.11.    <!--[endif]-->Az elnökségi ülések nyilvánosak.

 

 

A  SZ SZ.B.M. SSZ. ELNÖKE

 

18.§

 

<!--[if !supportLists]-->18.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. legfőbb tisztségviselője és képviselője a Sz.Sz.B.M.SSz. elnöke. Az elnök két közgyűlés között – az elnökség közreműködésével – vezeti és irányítja a Sz.Sz.B.M.SSz. munkáját.

<!--[if !supportLists]-->18.2.        <!--[endif]-->Az elnök feladatai és hatásköre:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->az elnökségi ülések összehívása és levezetése

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->a Sz.Sz.B.M.SSz. képviselete a hivatalos és a nyilvános fórumokon.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az Alapszabály, a szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A szövetség szakmai bizottságai munkájának felügyelete.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Kapcsolattartás a MSSZ- el, a tagszervezetekkel, a Megyei Önkormányzat illetékes sportszerveivel, a Sportági Szövetségek Egyesületének elnökével és a Diáksport Szövetség megyei vezetőjével.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az elnökség, a fegyelmi vagy a felügyelő bizottság kizárólagos jogkörébe.                                        

     A hivatalos és hírközlő szervek tájékoztatása. A Sz.Sz.B.M.SSz hivatalos információs                          .     kiadványainak felelős gondozása.

<!--[if !supportLists]-->18.3.        <!--[endif]-->Felelős a szövetség hivatalos fogadóóráinak - szövetségi nap – rendszeres, hetenkénti megtartásáért.

<!--[if !supportLists]-->18.4.        <!--[endif]-->Az elnök vezeti azt a nyilvántartást, amely tartalmazza az Elnökség és a Közgyűlés döntéseinek tartalmát, azok hatályát, a támogatás és az ellenzők számát.

<!--[if !supportLists]-->18.5.        <!--[endif]--> A szövetség irataiban ideértve a beszámolókat és a közhasznúsági jelentéseket is a korábban jelzett székhelyen az elnökkel jelzett időpontban, bárki betekinthet.

<!--[if !supportLists]-->18.6.        <!--[endif]-->A közgyűlési, elnökségi döntéseket az elnök az érintettekkel postai úton közli és azokat a döntést követő 7.napon, a szövetség székhelyén  kifüggesztik.

<!--[if !supportLists]-->18.7.        <!--[endif]-->Az elnök feladatait akadályoztatása esetén a titkár látja el. Az elnök képviseleti jogkörét a meghatározott ügyekben Sz.Sz.B.M.SSz. más tisztségviselőire is átruházhatja.

 

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

19.§

.

<!--[if !supportLists]-->19.1.        <!--[endif]-->A közgyűlés a Sz.Sz.B.M.SSz. Alapszabály és a SZMSZ szerinti működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot választ, melynek 1 fő az elnöke.

<!--[if !supportLists]-->19.2.        <!--[endif]-->A felügyelő bizottság tagjai Sz.Sz.B.M.SSz.-ben más tisztséget nem viselhetnek, más tisztségviselőkkel rokoni kapcsolatban és a Sz.Sz.B.M.SSz.-el munkaviszonyban nem állnak.

<!--[if !supportLists]-->19.3.        <!--[endif]-->A felügyelő bizottság tevékenységet a bizottság elnöke éves ellenőrzési terv alapján irányítja.

<!--[if !supportLists]-->19.4.        <!--[endif]-->A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. pénz – és vagyonkezelésének vizsgálata

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Az éves költségvetési terv teljesítése, az éves mérleg és a közhasznúsági jelentés vizsgálata.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A gazdálkodás célszerűségének és szabályszerűségének vizsgálata.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A bizonylati fegyelem vizsgálata, a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A vagyonkezelés vizsgálata.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Jelentéstétel az évi rendes közgyűlésnek.

<!--[if !supportLists]-->19.5.        <!--[endif]-->A bizottság – feladatai ellátása során – jogosult a gazdálkodással kapcsolatos iratokba betekinteni, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni

<!--[if !supportLists]-->19.6.        <!--[endif]-->Az ellenőrzés megkezdéséről, valamint befejezéséről, tapasztalatairól a bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Sz.Sz.B.M.SSz. elnökét.

<!--[if !supportLists]-->19.7.        <!--[endif]-->Ha a bizottság elnöke szükségesnek látja, közvetlenül is fordulhat az intézkedésre jogosult szervhez, illetve kezdeményezheti rendkívüli elnökségi ülés vagy Közgyűlés összehívását.

<!--[if !supportLists]-->19.8.        <!--[endif]-->Határozatképes a felügyelő bizottság két tag jelenlétével, határozathozatal módja: nyílt szavazás.

 

 

A SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG

 

20.§

 

<!--[if !supportLists]-->20.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. szakmai tevékenysége során észlelt sportszerűtlenségek kivizsgálására, a fegyelmi eljárások lefolytatására a közgyűlés 3 tagú fegyelmi bizottságot választ.

<!--[if !supportLists]-->20.2.        <!--[endif]-->A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működési alapelveit a MSSZ Fegyelmi Szabályzata határozza meg.

<!--[if !supportLists]-->20.3.        <!--[endif]-->A fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A bizottság elnöke és tagjai a Sz.Sz.B.M.SSz.-ben más tisztséget nem viselhetnek, ott munkaviszonyban nem állhatnak.

 

 

A SZAKMAI BIZOTTSÁGOK

 

21.§

 

<!--[if !supportLists]-->21.1.        <!--[endif]-->Az elnökség egyes szakfeladatok végrehajtására szakmai bizottságokat hoz létre (pl. Ifjúsági és Diáksport Bizottság). A bizottságok vezetőit az elnökség a szükséges időtartamra választja.

<!--[if !supportLists]-->21.2.        <!--[endif]-->A bizottságok feladatait és hatáskörét a Sz.Sz.B.M.SSz. szervezeti és működési szabályzata, működésük részletes szabályait saját – az elnökség által jóváhagyott – szabályzatuk határozza meg.

<!--[if !supportLists]-->21.3.        <!--[endif]-->A bizottságok szervezési, véleményezési és javaslattételi jogokkal rendelkeznek, mindazokban az ügyekben, amelyek megoldására létrehozták őket.

<!--[if !supportLists]-->21.4.        <!--[endif]-->A bizottságok üléseit a bizottságok elnökei vezetik. Az ülésekre meg kell hívni a Sz.Sz.B.M.SSz. titkárát.

 

 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG

 

22.§

 

<!--[if !supportLists]-->22.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. tisztújító Közgyűlése előtt legalább 1 hónappal az elnökség jelölő bizottságot hoz létre.

<!--[if !supportLists]-->22.2.        <!--[endif]-->A jelölő bizottság feladata a jelölések összegyűjtése, feldolgozása, jelöltek állítása a Sz.Sz.B.M.SSz. elnökségébe, felügyelő- és fegyelmi bizottságába.

<!--[if !supportLists]-->22.3.        <!--[endif]-->Feladatát a közgyűlésen beterjesztett javaslataival teljesíti. Megbízatása a választás eredményének kihirdetésével ér véget.

 

 

 

A TITKÁR

 

23.§

 

<!--[if !supportLists]-->23.1.          <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. hivatali munkáját és gazdálkodását az elnökség által kinevezett titkár szervezi és végzi a közgyűlési és az elnökségi határozatok keretei között.

<!--[if !supportLists]-->23.2.          <!--[endif]-->A titkár feladatai és hatásköre:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Összehangolja a szövetség tevékenységet, az elnökség és a bizottságok munkáját.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Előkészíti a Sz.Sz.B.M.SSz. szakmai és szervezeti rendezvényeit.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Gondoskodik az ülések jegyzőkönyv vezetéséről a határozatok nyilvántartásáról.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Szervezi a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Szervezi és végzi a szövetség hivatali, operatív munkáját, előkészíti és bonyolítja a szövetség levelezését, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei teljesítését.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A szövetségi napokon, fogadó órákon intézi a tagok ügyeit, rendszeres kapcsolatot tart a MSSZ-el, a sakk szakosztályok, csapatok vezetőivel, versenybírókkal, a szakmai bizottságokkal, a Megyei Közgyűlés illetékes sportszervével, a Sportszövetségek Egyesületének Elnökével és a Diáksport Szövetség vezetőjével.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Végzi a Sz.Sz.B.M.SSz. bajnoki rendszerének működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, adminisztrációs és információs munkát.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Figyelemmel kíséri a Sz.Sz.B.M.SSz. kapcsolatos jogszabályokat, szabályzatokat, szervezi azok végrehajtását.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Bonyolítja a MSSZ gazdálkodási tevékenységet, bizonylatolását és elszámolását.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Gondozza és nyilvántartja a Sz.Sz.B.M.SSz. vagyonát, kezeli annak leltárát.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, egyéb szabályzatok, illetőleg a közgyűlés, majd az elnökség hatáskörébe utal.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Aláírási jogkört gyakorol azokban a hivatali és adminisztrációs, valamint pénzügyi elszámolási ügyekben, amelyekben az elnök ezt a jogkört ráruházza.

 

<!--[if !supportLists]-->23.3.          <!--[endif]-->A titkár a tevékenységéről az elnökségnek számol be.

<!--[if !supportLists]-->23.4.          <!--[endif]-->A titkárt akadályoztatása esetén - elnöki megbízás alapján – valamelyik elnökségi tag illetve szakmai bizottság vezetője helyettesíti.

<!--[if !supportLists]-->23.5.          <!--[endif]-->A titkár tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékét és módját az elnökség határozza meg.

<!--[if !supportLists]-->23.6.          <!--[endif]-->A titkári kinevezés a megbízatás lejártával, lemondással, visszahívással vagy elhalálozással szűnik meg.  

 

V.

A Sz. Sz. B. M. Sz. GAZDÁLKODÁSA

 

24.§

 

<!--[if !supportLists]-->24.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. saját éves költségvetése alapján gazdálkodik.

 

<!--[if !supportLists]-->24.2.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. működéséhez szükséges bevételek:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Tagsági díjak

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Magán- és jogi személyek felajánlásai, szponzori támogatásai.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Központi költségvetési és önkormányzati támogatások

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Alapítványok, közalapítványok pályázatain elnyert támogatások

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Saját sportrendezvények nevezési díjai, egyéb bevételei.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Reklám bevételek és szolgáltatások díjai

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Befektetett pénzeszközök kamatai

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Egyéb bevételek (pl. Híradó előfizetése stb.)

 

<!--[if !supportLists]-->24.3.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz.  működéséhez szükséges kiadások:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, versenyek támogatása

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Egyéb - cél szerinti - tevékenység érdekében felmerült (működési) költségek.

<!--[if !supportLists]-->24.4.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. vagyona:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Készpénz (bankbetétben, folyószámlán lévő összegek)

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Készpénzre szóló követelések

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Ingóvagyon (leltári eszközök)

<!--[if !supportLists]-->24.5.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. bevételeivel gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

<!--[if !supportLists]-->24.6.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. célja szerinti gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos kormányrendelet alapján végzi.

<!--[if !supportLists]-->24.7.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.

<!--[if !supportLists]-->24.8.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. 2001. november 1-i vagyonát alapítási vagyonként kell kezelni.

 

 

VI.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

25.§

 

<!--[if !supportLists]-->25.1.        <!--[endif]-->A Sz.Sz.B.M.SSz. megszűnhet:

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Bírósági határozattal történő feloszlatással

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->Megszűnésének – a MSSZ által történő – megállapításával.

<!--[if !supportLists]-->-                     <!--[endif]-->A MSSZ közgyűlése által más területi sakkszövetséggel történő egyesülésének kimondásával.

<!--[if !supportLists]-->25.2.        <!--[endif]-->A szövetség feloszlatása esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezhet.

<!--[if !supportLists]-->25.3.        <!--[endif]-->Amennyiben a közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett – akkor a hitelezők kielégítése után- a Megyei Közgyűlés illetékes sportszerve - illetve célszerűség figyelembevételével – MSSZ tulajdonába kerül, és sport célokra kell fordítani.

 

 

A fenti Alapszabály előterjesztést a Sz. Sz. B.M. Sakkszövetség Közgyűlése2008. november 15.-én megtárgyalta és elfogadta, így az a közzététel után hatályos.

 

Jogszabály értelmezés

 

26.1.    A tevékenység során keletkezett vitás ügyekben az Alapszabály hivatalos értelmezésére első fokon MSSZ elnöksége, másodfokon az MSSZ illetékes szerve jogosult.